+982432383450-5
kanehara@zzkico.ir
Menu

واحد آسیا

واحد آسیا

خوراک با ابعاد کمتر از 7 میلیمتر وارد قسمت آسیا شده پس از دو مرحله خردایش در آسیاهای گلوله ای و رسیدن به ابعاد مطلوب و در ادامه با عبور از هیدروسیکلونها ، با دانه بندی مناسب وارد خط فلوتاسیون شده و مواد با ابعاد بزرگتر بعنوان بار در گردش مجدداً وارد سیکل آسیا و هیدروسیکلونها می گردد.

دی ان ان